Đặt Chúa Ki-tô làm Trung tâm điểm

Linh đạo của Dòng Phan-xi-cô là một linh đạo nhập thế và nhập thể; Thiên Chúa gần gũi với tạo vật chứ không ở xa “trên kia.” Như Thánh Bô-na-ven-tu-ra đã nói: Chúa cúi xuống và nâng chúng ta lên. Linh đạo của Dòng Phan-xi-cô trân trọng phép Thánh Thể nơi Thiên Chúa hạ mình xuống vì chúng ta.

Trung thành với Phúc âm và Giáo Hội

Linh đạo của Dòng Phan-xi-cô lấy căn bản là vâng lời và trung thành với Giáo Hội và các Đấng Thẩm quyền. Linh đạo Phan-xi-cô sẵn sàng dấn thân vào thế giới và mong được đối thoại với thế giới bằng những phê bình lành mạnh và tiên báo cho nền văn hóa trần tục ngày nay và những quan niệm của nó.

Đặt Căn bản trên Cầu nguyện, Chiêm niệm, và Phục vụ

Linh đạo Phan-xi-cô dựa vào sự tập hợp của hành động và chiêm niệm; cầu nguyện mang đến việc làm và hoạt động mục vụ, việc làm và các hoạt động mục vụ dẫn chúng tôi trở về cầu nguyện. Chiêm niệm là động cơ thúc đẩy sứ mệnh. Linh đạo Phan-xi-cô thấu hiểu thẩm quyền và vâng phục trong tương quan phục vụ lẫn nhau, chứ không phải là phục tùng và không chế. Linh đạo Phan-xi-cô luôn cổ võ và tìm cách nâng đỡ sự phát triển nghệ thuật và khoa học đưa đến việc đối thoại với Mặc khải và Đức tin.

Tận tâm Nâng Cao Giá Trị của mọi Tạo vật

Linh đạo Phan-xi-cô đề cao sự tôn trọng con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và trân trọng phẩm giá của tạo vật như Anh em và Chị em phản ảnh sự toàn mỹ và vinh quang của Chúa. Linh đạo Phan-xi-cô thấu hiểu rằng tất cả tạo vật và thế giới, dầu bất toàn vì mang ách tội lỗi, vẫn là quà tặng quý giá của Thiên Chúa. Trong tư cách nhân chứng cho tình Huynh đệ đã mang sự biết ơn và kính trọng mỗi cá nhân trong cộng đồng thế giới. Linh đạo Phan-xi-cô thừa nhận sự cẩn thiết của lao động và theo đuổi việc nâng cao giá trị của lao động và giá trị của người làm việc. Linh đạo Phan-xi-cô đòi hỏi sự tôn trọng công bằng xã hội bằng cách theo đuổi sự liên kết với người nghèo và những người bất hạnh, những người bị chèn ép và cô thế là hình ảnh của Chúa Ki-tô chịu đóng đinh trên Thập giá. Linh đạo Phan-xi-cô theo đuổi việc phát biểu và dấn thân mang bình an cho mọi nơi chung quanh và cho cả thế giới bằng cách tìm kiếm và thúc đẩy những cơ hội hòa giải.

Trích từ Trung tâm Linh Đạo Thánh Phan-xi-cô, Mt. St. Francis, Indiana.