Tinh thần Franciscan

Đặt Chúa Ki-tô làm Trung tâm điểm Linh đạo của Dòng Phan-xi-cô là một linh đạo nhập thế và nhập thể; Thiên Chúa gần gũi với tạo vật chứ không ở xa “trên kia.”...