Tập san The Way of St. Francis (Con Đường Thánh Phan-xi-cô) in nhiều màu, của Dòng Phan-xi-cô ở California phát hành ba lần trong năm (mùa Đông, mùa Xuân, và mùa Thu) cung cấp những tin tức liên hệ đến đời sống, các hoạt động mục vụ, và các hoạt động khác của Tỉnh Dòng St. Barbara.  Muốn ghi tên nhận không phải trả lệ phí, tuy nhiên, việc đóng góp lúc nào cũng được hoan nghênh.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc:

The Way, Franciscan Friars of California
1500 34th Avenue
Oakland CA 94601
email:

Muốn xem ấn bản mới nhất của Tâp san The Way trên mạng, xin bấm vào đây.

Dưới đây là một kho lưu trữ của các vấn đề trước đó:

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.