Xin vui lòng gọi hoặc gửi cho chúng tôi những câu hỏi hay yêu cầu của quý vị.

Xin liên lạc với các Văn phòng liên hệ dưới đây hoặc dùng phiếu ở cuối trang.

Liên lạc Tổng quát

Tỉnh Dòng St. Barbara
1500 34th Avenue
Oakland CA 94601
Điện thoại: (510) 536-3722
Email:

Về Phát triển hoặc Đóng góp

Văn Phòng Phát Triển
Tỉnh Dòng St. Barbara
1500 34th Avenue
Oakland CA 94601
Điện thoại: (510) 536-3722 x109
Email:

Yêu cầu truyền thông

Văn phòng truyền thông
Tỉnh Dòng St. Barbara
Phone: (510) 536-3722
Email: 

Về Ơn Gọi

Văn Phòng Ơn Gọi
1500 34th Avenue
Oakland CA 94601
Điện thoại: (510) 536-3722 x111
Email:

Phiếu Liên Lạc


Ghi hết những điều muốn biết

Tổng quátMuốn biết về Ơn GọiMuốn đóng góp hoặc liên lạc VP Phát triển

[recaptcha]

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.