Với trang điện toán mới của chúng tôi và các trang mạng liên hệ, việc giữ liên lạc với các giáo sĩ tu sĩ Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara thật dễ dàng. Xin kéo xuống dưới đây và ấn vào tiêu đề thích hợp:

Liên Lạc

Xin vui lòng gọi hoặc gửi cho chúng tôi những câu hỏi hay yêu cầu của quý vị.  Xin liên lạc với các Văn phòng liên hệ dưới đây hoặc dùng phiếu ở cuối trang.

Xin Xem Thêm

Trang Facebook của Tỉnh Dòng

Giúp cập nhật các tin tức và hình ảnh về các hoạt động mới nhất trong Tỉnh Dòng.

Xin Xem Thêm

Tập san The Way of St. Francis (Con Đường Thánh Phan-xi-cô)

Tập san The Way of St. Francis (Con Đường Thánh Phan-xi-cô) in nhiều màu, của Dòng Phan-xi-cô ở California phát hành ba lần trong năm (mùa Đông, mùa Xuân, và mùa Thu) cung cấp những tin tức liên hệ đến đời sống, các hoạt động mục vụ, và các hoạt động khác của Tỉnh Dòng St. Barbara.  Muốn ghi tên nhận không phải trả lệ phí, tuy nhiên, việc đóng góp lúc nào cũng được hoan nghênh.

Xin Xem Thêm

Tin Tức

Xin Xem Thêm

Trang Điện toán về Ơn Gọi

Giúp liên lạc về các tin tức và sinh hoạt cho các thanh niên tìm hiểu về ơn gọi và đời sống Phan-xi-cô.

Xin Xem Thêm

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.