Giáo sĩ Tu sĩ là Cha hay Thầy?

Có thể cả hai!  Danh từ “friar” (giáo sĩ/tu sĩ) từ tiếng La-tinh “frater” - dịch sát là “Anh.” Như vậy các giáo sĩ tu sĩ Phan-xi-cô đều là anh em với nhau, không kể người có chức linh mục hay không.  Trong Dòng thì không thể phân biệt được Cha hay Thầy, vì đếu mặc áo Dòng giống nhau.  Dầu Cha hay Thầy cũng đều có “đời sống tận hiến” như nhau.  Danh từ này trong Giáo Hội để chỉ những người đã công khai cam kết sống theo lời hứa theo tinh thần Phúc âm nghèo khó, trong sạch, và vâng lời.  Chúng tôi cam kết như thế trong một đời sống ổn định - một cộng đồng huynh đệ được Giáo Hội Công giáo thừa nhận là Dòng Anh em Hèn Mọn.  “Anh em Hèn mọn” có nghĩa là “anh em nhỏ bé,” và đó là điều chúng tôi muốn bày tỏ - những anh em bé nhỏ đối với người khác.

Thầy Dòng

Thầy Dòng là một tu sĩ (không chịu chức) đã cam kết theo Chúa Ki-tô trong đời sống tận hiến trong Giáo Hội.  Người ấy cũng công khai cam kết thực hành ba lời hứa theo Phúc âm nghèo khó, trong sạch, và vâng lời. Qua việc thực hành lời hứa theo Phúc âm, người ấy cam kết tận hiến theo Chúa Ki-tô qua hành động của Chúa Thánh Linh, sống cuộc sống xây dựng Giáo Hội (dân Chúa) qua lòng bác ái hoàn hảo (tình yêu), và phục vụ nước Chúa.

Theo luật Giáo Hội, Thầy Dòng không phải là “giáo dân hay giáo sĩ” nhưng là một tình trạng tu đức. Các Thầy xử dụng học vấn và khả năng của mình để xây dựng Giáo Hội và nước Chúa. Ngày nay chúng ta có thể thấy các Thầy phục vụ trong các nghề như cán sự xã hội, y tá, họa sĩ, nhạc sĩ, giáo viên hay giáo sư, thợ mộc, nấu ăn. Họ đồng hành với dân Chúa nhu anh em.

Cha Dòng

Linh mục Dòng là một giáo sĩ cam kết theo Chúa Ki-tô trong cuộc đời tận hiến trong Giáo Hội. Họ công khai cam kết thực hành ba lời hứa theo Phúc âm: nghèo khó, trong sạch, và vâng lời. Qua việc thực hành lời hứa theo Phúc âm, họ cam kết theo Chúa Ki-tô bằng hành động của Chúa Thánh Linh, sống cuộc sống xây dựng Giáo Hội (dân Chúa) qua lòng bác ái hoàn hảo (tình yêu) trong khi phục vụ nước Chúa.

Một linh mục Dòng là người đã được ban chức thánh và được truyền chức linh mục. Với tư cách linh mục người ấy xây dựng Giáo Hội qua việc cử hành và chủ tế các phép Bí tích trong Giáo Hội. Linh mục giáo sĩ đồng hành với dân Chúa như các cha xứ.

Nhận Định và Đào Luyện

Giai đoạn đào luyện tiên khởi (dự tu và nhà tập) dành riêng cho việc phát triền nhân cách, phát triển đời sống Ki-tô hữu và đời sống Phan-xi-cô của người ứng viên trên bước đường theo Chúa Ki-tô qua đời sống tận hiến trong Giáo Hội. Điều quan trọng là để trở thành một giáo sĩ tu sĩ Dòng Anh em Hèn mọn, chứ không phải ơn gọi làm linh mục hay tu sĩ. Trong giai đoạn đào luyện sơ khởi người ứng viên nhận định về ơn gọi trong đời sống tận hiến để trở nên một tu sĩ hay một linh mục. Quyết định này sẽ được thực hiện cùng với sự cố vấn và chấp thuận của ban giám đốc.

Sau thời gian nhà tập, giáo sĩ và tu sĩ được huấn luyện và giáo dục cho các hoạt động mục vụ của mình và có thể nghề nghiệp của mình để trở nên một linh mục hay một tu sĩ Dòng. Chì sau khi khấn trọn đời một tu sĩ hay giáo sĩ mới được thụ phong linh mục.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.