Đại Cương

Thủ tục đào luyện tiên khởi (dự tu và nhà tập) là thời gian đã được chấp thuận để người ứng viên, cùng với sự theo dõi và đồng hành của vị giám đốc và tập viện, được nhận vào Dòng Anh em Hèn Mọn để đi theo Chúa Giê-su Ki-tô theo con đường của Thánh Phan-xi-cô Assisi.

Thời gian đào luyện tiên khởi gồm có hai giai đoạn, giai đoạn dự tu và giai đoạn nhà tập, sau đó mới đến thời gian hậu nhà tập. Trong mỗi giai đoạn này, người ứng viên tập trung vào những phương diện quan trọng của việc phát triển con người, phát triển đời sống Ki-tô hữu, và đời sống tu sĩ giáo sĩ Dòng Phan-xi-cô. Người ứng viên tìm cách phát triển và trưởng thành để trở nên một giáo sĩ hay tu sĩ Phan-xi-cô với lời khấn vĩnh viễn là một cam kết trọn đời.

Đào Luyện làm Linh mục và Tu sĩ

Thời gian đào luyện tiên khởi dành cho vệc phát triển con người, đời sống Ki-tô hữu, và đời sống người giáo sĩ hay tu sĩ Phan-xi-cô trong chiều hướng sống cuộc đời thánh hiến trong Giáo Hội. Thời gian này chú trọng đến việc trở nên một giáo sĩ hay tu sĩ Dòng Anh em Hèn mọn, chứ không phải chỉ là trở nên một linh mục hay một tu sĩ. Giai đoạn này và quyết định này sẽ đến trong thời gian đối thoại với vị giám đốc và cùng với sự chấp thuận của Ngài.

Trong thời gian hậu nhà tập, người giáo sĩ hay tu sĩ được huấn luyện và đào tạo theo vai trò mục vụ hoặc là theo nghề ngiệp chuyên môn của mình, sau khi trở thành tu sĩ hoặc linh mục. Một tu sĩ chỉ được chịu chức linh mục sau khi khấn Dòng vĩnh viễn và hoàn tất chương trình thần học.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.