Nhóm phụ trách về Ơn Gọi, cùng với các giáo sĩ tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara, có mặt để giúp đỡ Anh trong thời gian Anh quan sát và nhận định.  Chúng tôi mời Anh tham dự việc nhận định về ơn gọi Phan-xi-cô qua các sinh hoạt khác nhau:  Ngày tĩnh tâm “Đến mà xem,” tham dự buổi sinh hoạt nhận định hàng tháng với nhóm,  tham gia hoạt động mục vụ giúp cho người nghèo.  Chúng tôi có thể giúp Anh tham gia các hoạt động này.  Nói cách khác, chúng tôi muốn mời Anh sống thử đời sống của chúng tôi, thử xem cảm nghiệm trong lòng Anh, và đáp lại những thúc đẩy của Chúa Thánh Linh.

Xin ghi tên để nhận Bản tin của chúng tôi về những sinh hoạt sắp tới.

[recaptcha]

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.