Hãy Để Lại Một Gia sản với Lòng Rộng Lượng

Với món quà di chúc để lại cho Tỉnh Dòng St. Barbara, quý vị có thể giúp cho các giáo sĩ và tu sĩ của Dòng tiếp tục các công tác mục vụ cho những người đang cần ở trong các cộng đồng của chúng ta, trong miền Tây Hoa kỳ, và trên khắp thế giới.

Những cách có thể tạo được gia sản bằng việc chăm sóc
Những Cách Đề Nghị

Tại sao tôi muốn tạo một gia sản tặng quà cho Dòng Phan-xi-cô?

Tỉnh Dòng St. Barbara thuộc Dòng Phan-xi-cô đang bắt đầu thế kỷ thứ hai trong các hoạt động mục vụ của họ ở miền Tây Hoa kỳ.  Việc tặng quà trong di chúc hay qua quỹ tín thác, hoặc qua việc chỉ định người thụ hưởng, sẽ mang lại những điều sau đây:

  • Giúp cho việc học vấn và đào luyện các tu sĩ mới của Dòng, để có thể tiếp tục sứ mệnh của Dòng Phan-xi-cô ở miền Tây Hoa kỳ.
  • Ghi nhận và trân trọng những năm tháng lâu dài hoạt động của các giáo sĩ và tu sĩ lớn tuổi và giúp chúng tôi lo chăm sóc các Ngài trong thời gian cuối đời.
  • Giúp đỡ chúng tôi trong mục vụ truyền giáo ở địa phương, ở ngoại quốc, cũng như ở những khu thổ dân Mỹ ở miền Tây Nam Hoa kỳ. Quý vị sẽ đồng hành với các giáo sĩ và tu sĩ của chúng tôi để đi rao truyền Phúc âm Tình thương của Chúa cho mọi người và mọi dân tộc.
  • Giúp các giáo sĩ và tu sĩ chúng tôi có cơ hội phục vụ những người nghèo và người bất hạnh trong xã hội. Nhiều công tác mục vụ của chúng tôi không đủ phương tiện tài chánh nên không đủ khả năng hoạt động và phát triển.

Những quà tặng không tốn kém bây giờ:  Quà tặng đơn gi ản trong di chúc

Quà tặng mà nhiều người để lại để giúp các công tác của Dòng Phan-xi-cô nhất là quà tặng trong di chúc, cũng được gọi là quà di chúc. Không cần phải ký chi phiếu bây giờ và tài sản của quý vị vẫn còn y nguyên lúc quý vị còn sống. Nếu muốn tặng món quà theo di chúc này, xin ghi vào di chúc của quý vị những giòng sau đây:

“Tôi tặng cho Dòng Phan-xi-cô, Tỉnh Dòng St. Barbara (Tax I.D. # 94-6064031) có cở sở tại Oakland, California, ______% (bao nhiều phần trăm) của gia tài tôi, hoặc ghi rõ những tặng vật và địa điểm, hoặc số tiền $______ để giúp cho Dòng xử dụng hoặc dùng vào việc gì nhất định: ________________________________.”

Quà tặng trả thêm tiền cho quý vị: Quà tặng từ thiện trả theo định kỳ

Quà tặng từ thiện trả theo định kỳ sẽ trả cho người tặng một số tiền theo định kỳ nhất định trong suốt đời và được miễn thuế lợi tức. Điều này cho phép người tặng đóng góp vào một cơ sở hay một chương trình mà họ thấy xứng đáng, như Dòng Phan-xi-cô.

Việc tặng quà theo định kỳ này rất dễ làm qua việc tặng một số tiền mặt hay cổ phần từ $25,000 trở lên. Phân lời định kỳ được tính theo tuổi của người tặng khi bắt đầu mở chương mục này. Thông thường phải từ 60 tuổi trở lên tính từ khi bắt đầu lãnh. Tiền trả theo cách tặng định kỳ này được trả suốt đời cho một hay hai người.

Bảng mẫu về phân lời định kỳ:

Tuổi Phân lời hiện nay
65 4.7%
70 5.1%
75 5.8%
80  6.8%
85  7.8%
 90+  9.0%

Thí dụ về tiền trả định kỳ cho Quà tặng:  Bà Mary Richards, 75 tuổi, tặng cho Tỉnh Dòng St. Barbara theo quỹ từ thiện trả theo định kỳ số tiền $25,000.00. Phân lời Bà được trả là 5.8%, mỗi năm Bà được lãnh $1,450.00 suốt đời. Trong số đó $1139 không phải trả thuế trong 12 năm. Bà còn được mìễn thuế lợi tức của $10,870.00 ngay lập tức.

Quà tặng được trả thêm tiền:  Quỹ Di chúc từ thiện

Quỹ Di chúc từ thiện mang lại lợi tức suốt đời, tiết kiệm được thuế lợi tức gia sản, được miễn thuế lợi tức - và được cảm thấy mãn nguyện vì đã đóng góp cho một công cuộc từ thiện như Tỉnh Dòng St. Barbara thuộc Dòng Phan-xi-cô.

Các tài sản đặt vào quỹ Di chúc từ thiện (tiền mặt, cổ phần, hay địa ốc) sẽ được người thụ ủy đầu tư để trả lợi tức cho quý vị suốt đời và nếu quý vị muốn, sẽ trả cho người thừa kế của quý vị suốt đời hoặc theo thời hạn. Khi thời gian kết thúc, quỹ còn lại sẽ dành cho cơ sở từ thiện.

Quỹ Di chúc từ thiện này mang lại những lợi ích quan trọng về thuế má:

  • Được bớt thuế lợi tức ngay theo bách phân của số tiền tặng.
  • Không phải trả thuế trên tiền lời bán nhà.
  • Người ủy thác chính không phải trả thế gia sản.

Nhà cửa đã có lời thường là tài sản rất tốt để đặt vào quỹ Di chúc từ thiện. Thông thường khi bán nhà hoặc cơ sở thương mại, người chủ phải trá khá nhiều tiền thuế trên tiền lời do viêc bán căn nhà hay cơ sở. Đôi khi người chủ còn phải trả thuế cao sau khi đã khấu trừ số $250,000 hoặc $500,000 được miễn. Tuy nhiên, vì người thụ ủy là cơ sở từ thiện đứng ra bán tài sản, thuế lợi tức tiền lời sẽ không phải trả.

Quà tặng bằng các cổ phần là cách tốt nhất để tặng cho quỹ Di chúc từ thiện này vì cổ phần sẽ được người thụ ủy đấu tư để mang lại lợi tức nhiều hơn trong khi không phải trả thuế trên tiền lời khi bán bất động sản.

Có hai loại quỹ Di chúc từ thiện. Quỹ định kỳ sẽ trả cho quý vị một số tiền nhất định suốt đời của quý vị. Còn quỹ mở (unitrust) sẽ trả theo phần trăm của tiền vốn mỗi năm. Như vậy nếu tiền vốn gia tăng theo thời gian thì số tiền được trả cũng tăng theo.

Sau cùng quỹ của quý vị phải có người thụ ủy. Người thụ ủy có thể là một ngân hàng hay một công ty thụ ủy, một cá nhân có kinh nghiệm quản trị về quỹ tín thác, một người thân nhân, hay chính quý vị.

 

Những Quà tặng có thể giúp giảm thuế:  Quà tặng do quỹ Hưu bổng

Ghi tên Tỉnh Dòng St. Barbara là người thụ ủy cho quỹ hưu bổng của quý vị còn là một cách dễ dàng để có một gia sản tặng quà và giảm bớt thuế cho người thân của quý vị.

Nếu để lại quỹ Hưu bổng cho con cháu, họ sẽ phải trả thuế lợi tức khi họ lãnh ra. Tình Dòng St. Barbara không phải trả thuế này, do đó 100% những gì quý vị tặng sẽ được dùng để chu toàn sứ mệnh của Dòng. Sau đây là một thí dụ cho thấy điều này có ý nghĩa gì đối với con cháu quý vị:

Vài năm trước đây một người đàn ông góa vơ chết đi. Ông để lại một căn nhà trị giá $300,000 cho một cơ sở từ thiện và một chương mục hưu bổng $300,000 cho con cháu. Đáng lẽ ông phải làm ngược lại. Con cháu ông đã phải trả thuế lợi tức trên chương mục hưu bổng là $80,000. Nếu họ được căn nhà và cơ sở từ thiện được số tiền hưu bổng, không ai phải trả thuế lợi tức hết.

Nếu muốn tặng quỹ hưu bổng thì chỉ cần cho người phụ trách quỹ này biết người thụ ủy là Tình Dòng St. Barbara thuộc Dòng Phan-xi-cô, vừa là thừa kết chính vừa là thừa kế tiếp theo.

Những Quà tặng có thể giúp giảm thuế:  Bất động sản từ thiện

Khế ước bất động sản thừa kế từ thiện cho phép quý vị tặng một căn nhà riêng hay một nông trại cho Tình Dòng Phan-xi-cô, nhưng vẫn có quyền ở đó suốt đời.

Một người đã ký khế ước tặng bất động sản sẽ được giảm thuế lợi tức ngay mặc dầu họ vẫn còn ở trong nhà ấy. Số thuế được giảm căn cứ vào trị giá của căn nhà trừ ra số năm mà cơ sở từ thiện phải chờ để được căn nhà ấy. Một người 70 tuổi sẽ được giảm thuế nhiều hơn một người 50 tuổi. Người tặng vẫn còn trách nhiệm sửa chữa, trả thuế gia cư, bảo hiểm, và các chi phí khác.

Ngoài việc được giảm thuế, khế ước tặng bất động sản từ thiện giúp người cho tạo được một gia sản tặng quà đáng kể cho Dòng Phan-xi-cô ngay lúc họ còn sống ở nhà và vui hưởng căn nhà của họ.

Yêu cầu được tham khảo riêng về Quà tặng Gia sản

Tỉnh Dòng St. Barbara có cung cấp việc tham khảo riêng, hoàn toàn miễn phí, cho những người muốn tìm hiểu thêm về các cách tặng quà gia sản này.  Ngườì phụ trách chương trình này sẽ vui lòng nói chuyện với quý vị về mục tiêu của quý vị và cung cấp những chi tiết kín đáo liên hệ đến việc ước tính thuế và những lợi ích của mỗi loại quà tặng gia sản. Người chuyên viên của chúng tôi chỉ cung cấp những chi tiết liên hệ.  Tỉnh Dòng đề nghị quý vị tham khảo với một cố vấn chuyên môn trước khi quyết định.

Xin gửi cho tôi các chi tiết liên hệ đến việc Tặng quà Gia sản:


[recaptcha]

Yêu cầu gửi bằng thư

Xin gửi cho tôi các chi tiết liên hệ đến việc Tặng quà Gia sản:

[recaptcha]

Nếu quý vị đã ghi tên Tỉnh Dòng St. Barbara trong di chúc hoặc quỹ tín thác của quý vị rồi?

Chúng tôi muốn được cám ơn quý vị!  Chúng tôi muốn được hân hạnh ghi tên quý vị vào Danh sách Đóng góp Gia sản của Dòng Phan-xi-cô, nên xin quý vị cho chúng tôi biết về quà tặng gia sản của quý vị:

Cha Dan Lackie

(510) 536-3722

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.