Giúp cho các Giáo sĩ Tu sĩ Phan-xi-cô

Trong tinh thần khiêm tốn và biết ơn, chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ tài chánh của quý vị để giúp chúng tôi tiếp tục công việc trong tương lai.  Quý vị có thể giúp bằng cách đóng góp cho các nhu cầu vật chất, nhu cầu học vấn và đào luyện cho các giáo sĩ tu sĩ, và qua việc đóng góp trực tiếp cho các công tác mục vụ của chúng tôi.  Được như thế, quý vị đã tham gia với chúng tôi làm cho thế giới này nên tươi đẹp hơn.  Để biết thêm chi tiết về việc đóng góp xin liên lạc với chúng tôi như sau:

Văn Phòng Phát Triển
Tỉnh Dòng St. Barbara
1500 34th Avenue
Oakland CA 94601
Điện thoại: (510) 536-3722 x109
Email:

Thank you.

Donation Form

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.