Dòng Ba Phan-xi-cô hay là Dòng Phan-xi-cô Tại thế

Dòng Ba Phan-xi-cô (tiếng La tinh: Ordo Franciscanus Saecularis), cũng được gọi là Dòng Phan-xi-cô Giáo dân hay Dòng Phan-xi-cô Tại thế, gồm các giáo dân có lòng đạo đức.  Các thành viên không sống trong Dòng, nhưng sống đời sống bình thường ở thế gian. Tuy nhiên họ thường xuyên gặp nhau.  Họ cam kết sống theo Phúc âm và cam kết theo gương Thánh Phan-xi-cô.  Để được nhận vào Dòng Ba Phan-xi-cô, một người giáo dân phải qua thời gian cam kết và đào luyện từ 18 đến 36 tháng.  Ở Hoa kỳ ngày nay có khoảng gần 13,000 thành viên Dòng Ba Phan-xi-cô.

  • Để biết thêm chi tiết về các Hội Dòng Phan-xi-cô ở Hoa kỳ có thể vào xem: www.nafra-sfo.org.
  • Để liên lạc với một Hội Dòng ở gần có thể gọi 1-800-FRANCIS (1-800-372-6247)  rồi theo sự hướng dẫn, ngườì gọi sẽ được trả lời sau về một Hội Dòng địa phương theo khu vực của mình.

Trong Tỉnh Dòng St. Barbara của chúng tôi có 4 Hội Dòng theo miền:

  • Hội Dòng Phan-xi-cô miền Nam California www.stfrancisregion.com (Gồm 30 Hội Dòng địa phương)
  • Hội Dòng Thánh Junipero Serra (miền Bắc Californuia và bắc Nevada) www.juniperoserraregion.com (Gồm 30 Hội Dòng Phan-xi-cô địa phương);
  • Hội Dòng Thánh Thomas More (ở Arizona và miền Nam Nevada). www.stmregionofs.com (Gồm 12 Hội Dòng địa phương)
  • Hội Dòng Troubadours (ở Alaska, Idaho, Oregon & Washington) www.troubadoursofpeace.com (Gồm 12 Hội Dòng địa phương)

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.