Xin cám ơn lòng quảng đại của quý Vị!   Có nhiều cách để đóng góp và tham gia vào viễn ảnh của Dòng Phan-xi-cô.  Trước hết, quý vị có thể cầu nguyện cho chúng tôi.  Sau nữa quý vị có thể tình nguyện giúp trong các công tác mục vụ của chúng tôi.  Nếu quý vị là đàn ông còn độc thân và cảm thấy muốn sống cuộc đời tu trì, quý vị có thể xin ghi tên tham dự vào thủ tục Nhận định qua Văn phòng Ơn gọi của chúng tôi.  Còn nếu quý vị muốn đóng góp tài chánh hay vật chất, quý vị có thể trực tiếp vào trang điện toán của chúng tôi hoặc liên lạc với Văn phòng Xã Hội và Phát triển của Dòng.

Việc Đóng Góp

Trong tinh thần khiêm tốn và biết ơn, chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ tài chánh của quý vị để giúp chúng tôi tiếp tục công việc trong tương lai. Quý vị có thể giúp bằng cách đóng góp cho các nhu cầu vật chất, nhu cầu học vấn và đào luyện cho các giáo sĩ tu sĩ, và qua việc đóng góp trực tiếp cho các công tác mục vụ của chúng tôi. Được như thế, quý vị đã tham gia với chúng tôi làm cho thế giới này nên tươi đẹp hơn. Để biết thêm chi tiết về việc đóng góp xin liên lạc với chúng tôi như sau.

Xin Xem Thêm

Ơn Gọi

Xin chào Anh đã vào xem phần Ơn Gọi của giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara! Chúng tôi phấn khởi nhìn thấy Anh đã tìm được tới đây – hay là tôi phải nói: Chúa Thánh Linh đã thúc đẩy Anh? - đến với trang điện toán của chúng tôi! Tôi mời Anh vào xem những trang này! Trang điện toán của chúng tôi không cống hiến mọi điều muốn biết, nhưng xem như một lời mời gọi “đến mà xem!”

Xin Xem Thêm

Đào Luyện

Thủ tục đào luyện tiên khởi (dự tu và nhà tập) là thời gian đã được chấp thuận để người ứng viên, cùng với sự theo dõi và đồng hành của vị giám đốc và tập viện, được nhận vào Dòng Anh em Hèn Mọn để đi theo Chúa Giê-su Ki-tô theo con đường của Thánh Phan-xi-cô Assisi.

Xin Xem Thêm

Liên Lạc

Xin liên lạc với các Văn phòng liên hệ dưới đây hoặc dùng phiếu ở cuối trang.

Xin Xem Thêm

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.