Mục vụ Chăm sóc Người Nghèo khó là danh từ chúng tôi đặt cho những dịch vụ mà Anh em Hèn Mọn thi hành ở những nơi mà những cách phục vụ mới và những dịch vụ khác đòi hỏi phải vượt qua những cách đã thực nghiệm. Mục vụ Chăm sóc người nghèo khó được thể hiện qua việc chăm sóc bệnh nhân phòng cấp cứu ở bệnh viện, hoạt động tông đồ trong các bộ lạc Thổ dân Mỹ, các vùng truyền giáo ở ngoại quốc, và các hoạt động ngoài đường phố trong các đô thị nơi mà bóng dáng áo nâu của Dòng Phan-xi-cô và ngay cả Đạo Công giáo chưa được nhiều người biết tới.

Qua việc liên kết với các anh em Dòng đang phục vụ trong các hoạt động mục vụ thường xuyên, như ở giáo xứ, các hoạt động mục vụ Chăm sóc Người Nghèo Khó làm sống động và mở đường cho các hoạt động khác dựa vào các cơ quan, ở những cơ sở mới, và nhờ đó mang tình yêu Chúa đến những nơi mới được phục vụ.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.