Các giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô hoạt động trong các cơ sở truyền giáo ở ngoại quốc để truyền bá tình yêu của Phúc âm Chúa cũng chính là những hoạt động chính yếu của truyền thống Phan-xi-cô. Thánh Phan-xi-cô đã đặt viễn tượng ở một chân trời có các giáo sĩ, tu sĩ Phan-xi-cô mang Phúc âm đến những nơi xa xôi trên thế giới, đến những văn hóa xa lạ. Ở những nơi đó họ được đòi hỏi phục vụ theo một chiều hướng mới và chia xẻ Tin mừng Phúc âm và hòa giải như “những người hành hương và người xa lạ.” Chính Thánh Phan-xi-cô đã vượt khó khăn nguy hiểm để đi từ Assisi đến Đất thánh, và các tu sĩ, giáo sĩ Phan-xi-cô cũng đã đến vùng các Đảo Anh (British Isles) xa xôi trong thời gian Ngài còn sống.

Lịch sử Dòng Phan-xi-cô mang nhiều chứng tích phong phú về những nhà truyền giáo nhiệt thành đã đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa mang Phúc âm đến những nơi xa lạ.

Sau đây là một số những chi tiết ngắn và những thông tin liên hệ đến những hoạt động truyền giáo ở ngoại quốc của Tình Dòng St. Barbara:

Cơ Sở Phan-xi-cô

Casa Franciscana (Cơ Sở Phan-xi-cô)  là một cơ sở mục vụ đặc biệt có tính cách quốc tế với sự phục vụ của nhiều giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân từ Mexico và Hoa kỳ.  Hoạt động đã ngoài 40 năm, cơ sở Phan-xi-cô này giúp đỡ khẩn cấp cho nhiều người qua nhiều dịch vụ khác nhau ở Thành phố hải cảng Guaymas ở Mexìco.  Để biết thêm chi tiết về cơ sở Casa Franciscana và các dịch vụ giúp đỡ người nghèo và những người bất hạnh, xin vào xem trang điện toán https://casafranciscanaoutreach.org.

Trường Mỹ Thuật Bellas Artes

Do Thày Ivo Toneck, Dòng Phan-xi-cô, lập ra năm 1996, cơ sở Bellas Artes là một trường mỹ thuật dành cho các trẻ em thuộc gia đình nghèo và bất hạnh ở Guaymas. Trường dạy cho các trẻ em về âm nhạc cổ điển, vũ cổ truyền, và âm nhạc miền Sonora.

Lúc đầu Trường Bellas Artes bắt đầu với một nhóm chơi âm nhạc mariachi gồm 22 thanh thiếu niên trong vùng Guaymas. Sau nhiều thời gian tập luyện (và vận động tài chánh) Nhóm đi trình diễn ở Âu châu ba tuần với phần trình diễn chính ở Vatican. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II (nay là Thánh Gioan Phao-lô) đã cùng đứng chung với Nhóm trên bục trình diễn và cùng hát chung trong một chương trình được phát ra khắp thế giới.

Cộng Đồng Phan-xi-cô ở Nga

Cộng Đồng Dòng Phan-xi-cô Assisi ở Nga và Kazakhstan, hay gọi tắt là Cộng Đồng Phan-xi-cô ở Nga, là một cơ sở chung của cả Dòng Phan-xi-cô, với nhiều giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô từ khắp nơi trên thế giới đến hoạt động chung với nhau trong vùng mà trước kia gọi là Liên Bang Sô Viết.  Các giáo sĩ và tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara cũng đã có mặt tham gia từ những ngày đầu với Cha John Gibbons hiện vẫn còn tích cực hoạt động đáp ứng kêu gọi của Phúc âm ở các Thị trấn Ussuriysk và Aceniev trong vùng Tây Bá Lợi Á..

Cơ Sở Truyền giáo ở Đất Thánh

Cơ sở Truyền giáo ở Đất thánh là một hoạt động đặc biệt của Dòng Phan-xi-cô dưới sự quản trị của Văn phòng Quản trị Đất thánh (Custody of the Holy Land).  Văn phòng này thi hành sứ mệnh của mình tại Đất thánh qua sự tham gia suốt đời của các giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô cùng với sự tham gia ngắn hạn của các giáo sĩ và tu sĩ từ các Tỉnh Dòng khắp nơi trên thế giới phục vụ các tín hữu hành hương và các cộng đồng Ki-tô hữu tại địa phương.  Trong nhiều năm qua Tỉnh Dòng St. Barbara cũng đã gửi nhiều giáo sĩ và tu sĩ đến phục vụ tại miền Đất thánh.  Để biết thêm chi tiết về các hoạt động của Dòng ở Đất thánh xin vào xem trang điện toán của Văn phòng Quản trị Đất thánh: http://custodia.org.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.