Dòng Nhì, về sau được gọi là Dòng Thánh Clara Khó Nghèo, bắt đầu từ năm 1212. Vào năm đó Thánh Clara Assisi xin Thánh Phan-xi-cô chấp thuận cho sống theo cuộc sống mà Thánh Phan-xi-cô đã khởi sự. Chẳng bao lâu một số phụ nữ khác cũng theo, trong đó có mẹ và em gái của Thánh Clara. Thánh Clara là người đầu tiên soạn ra luật Dòng cho cộng đoàn của mình, và sau một thời gian khó khăn đã được Đức Giáo Hoàng chấp thuận vào năm 1253. Dòng này hiện nay có nhiều cộng đoàn khác nhau cam kết sống theo luật Dòng của Thánh Clara.

Dòng Thánh Clara Khó Nghèo ngày nay có hơn 20,000 nữ tu khắp thế giới thuộc 16 tu hội trong 70 quốc gia. Một số tu viện Dòng Thánh Clara Khó Nghèo có truyền thống khác nhau trong phạm vi lãnh thổ của Tỉnh Dòng St. Barbara.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.