Ngoài ra còn có các tổ chức quốc gia và quốc tế đều theo đuổi ơn gọi Phan-xi-cô, gồm các tổ chức sau đây:

  • Cơ Quan Phan-xi-cô Quốc tế: Là một tổ chức tư có tính cách tư vấn tại Liên Hiệp Quốc, đóng góp vào việc đưa các nguyện vọng và yêu cầu, đại diện cho các giáo sĩ và tu sĩ Phan-xi-cô trên khắp thế giới.
  • Hoạt Động Phan-xi-cô: Để phát biểu một cách thiết thực các vấn đề liên hệ đến Công lý, Hòa bình, và Chăm sóc Tạo vật. Tổ chức này chú trọng đến việc bênh vực quyền lợi tại các cơ quan chính phủ Hoa kỳ.
  • Hội Đồng Phan-xi-cô Quốc tế: Mục đích của Hội Đồng Phan-xi-cô Quốc tế là để  cổ võ cho việc trao đổi đối thoại giữa các Hội Dòng Ba (TOR) trên khắp thế giới bằng cách nuôi dưỡng tinh thần Phan-xi-cô phù hợp với tinh thần và luật Dòng Phan-xi-cô và những giá trị căn bản theo Phúc âm và các giáo huấn của Giáo Hội.
  • Liên Hiệp Nam nữ Tu sĩ Dòng Ba Phan-xi-cô Hoa kỳ : Có mục đích cổ võ sự tìm hiểu và nghiên cứu Đời sống Phúc âm Phan-xi-cô và những ý nghĩa trong thời đại và thế giới của chúng ta.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.