Vào năm 1209 Thánh Phan-xi-cô Assisi đã được Đức Giáo Hoàng Innocent III chấp thuận cho thi hành luật Dòng mà Ngài đã soạn cho các bạn đồng hành đầu tiên. Các luật sơ khởi này sau đó được thay thế bằng một văn kiện chính thức vào năm 1223 mà ngày nay còn được dùng làm những nguyên tắc căn bản cho các giáo sĩ tu sĩ Phan-xi-cô.

Dòng Phan-xi-cô nay có ba Dòng chính: Dòng Anh em Hèn mọn (OFM), Dòng Anh em Hèn Mọn Viện tu (OFM.Conv.), Dòng Anh em Hèn Mọn Capuchin (OFM Cap.). Mỗi Dòng đều theo luật Dòng Phan-xi-cô, nhưng mỗi Dòng có những điều lệ khác và Bề trên khác gọi là Giám Tỉnh Dòng. Một Dòng thứ tư, gọi là Dòng Ba Sám Hối của Thánh Phan-xi-cô (TOR) cũng là một nhánh quan trọng của Dòng Phan-xi-cô.

Tỉnh Dòng St. Barbara thuộc Dòng Anh em Hèn Mọn (OFM).

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.