Trong đại gia đình Phan-xi-cô, gồm cả gia đình quốc tế và gia đình đại kết, gồm có ba Dòng chính. Trong Cộng đồng Công giáo La mã, có Dòng Anh em Hèn Mọn (Dòng Nhất), Dòng Thánh Clara Nghèo Khó (Dóng Nhì), và Dòng Ba Sám Hối (Dòng Ba Tại thế OFS / Dòng Ba Thường TOR, OSF, v.v…)

Để biết thênm chi tiết về mỗi Dòng xin xem các tiêu đề sau đây:

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.