Dòng Anh em Phan-xi-cô (OFM) ở miền Tây Hoa kỳ thuộc Dòng Anh em Hèn Mọn là một Cộng đồng Giáo sĩ và Tu sĩ của Giáo Hội Công giáo do Thánh Phan-xi-cô Assisi thành lệp năm 1209. Từ khi được thiết lập năm 1915, Tỉnh Dòng St. Barbara đặt trụ sở chính ở Oakland, California, và đã dấn thân hoạt động trong nhiều lãnh vực, dưới sự hướng dẫn của nhiều vị lãnh đạo Dòng hăng say và mang nhiều sắc thái.

Tỉnh Dòng nay gồm có nhiều cơ sở Phan-xi-cô đã đươc thiết lập từ lâu ở Bắc Mỹ châu. Khởi đầu từ năm 1539 ở Arizona và New Mexico ngày nay, các giáo sĩ Dòng Phan-xi-cô đã thiết lập các cơ sở truyền giáo cho người Thổ dân Mỹ châu khi miền này còn là của Tây Ban Nha. Khi Tây Ban Nha chiếm thuộc địa ở California vào năm 1769, Cha Thánh Junipero Serra thuộc Dòng Phan-xi-cô đã đến cai quản vùng truyền giáo mới ở vùng Alta California (phần trên của California). Cha Serra và các Đắng kế nghiệp Ngài đã cho thiết lập 21 cơ sở truyền giáo từ San Diego đến vùng Vịnh San Francisco. Trải qua nhiều thế hệ họ là những vị thừa sai của Giáo Hội Công giáo ở miền đất mà nay ta gọi là miền Tây Hoa kỳ.

Sau khi Mexico trở thành độc lập từ Tây Ban Nha năm 1821, các cơ sở truyền giáo được đặt dưới sự cai quản của chính quyền trong thập niên 1830. Dòng Phan-xi-cô do đó bắt đầu dấn thân vào các hoạt động khác và chấp nhận những thử thách mới, mặc dầu họ vẫn còn ở cơ sở truyền giáo Santa Barbara là nơi họ đã có mặt từ đầu.

Trong khi đó nhiều giáo sĩ và tu sĩ Phan-xi-cô đã phải rời bỏ nước Đức và đến Mỹ vì những luật lệ bài Công giáo ở Đức (Luật Kulturkampf). Trước hết họ đến thi hành mục vụ ở các tiểu bang miền Trung (Midwest), rồi từ đó họ sang California để giúp các Cha Dòng ở cơ sở truyền giáo Santa Barbara. Các Cha Dòng người Đức đã thiết lập một số giáo xứ ở vùng quê và vùng đô thị ở các tiểu bang miền Trung, và những nỗ lực này đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Sau thời gian tìm thấy vàng ở California (1849), nhiều người ở khắp nơi đổ xô tìm đến đây. Các giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô đã đáp ứng nhu cầu thời gian đó bằng việc đưa ra những chương trình phục vụ nhu cầu của những người mới đến bằng cách đi rao giảng ở những nơi có người định cư, ngoài công việc ở giáo xứ. Các ngài cũng đã có công đứng ra giúp thiết lập một chủng viện ở Santa Barbara và một trại mồ côi ở miền Trung California.

Tỉnh Dòng Saint Barbara được chính thức thành lập như một cộng đồng riêng vào ngày 4 tháng 12 năm 1915. Tỉnh Dòng mới sau đó không lâu đã nhận thêm các công tác mục vụ khác, gồm có các cơ sở truyền giáo cho người Thổ dân Mỹ ở miền Nam Arizona, New Mexico, và California -- đôi khi họ trở lại vùng đất mà các giáo sĩ và tu sĩ Dòng đã truyền giáo một vài thế kỷ trước.

Ngày nay các giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô tiếp tục đồng hành và phục vụ dân chúng của mọi sắc thái, mọi chủng tộc và thuộc mọi tầng lớp xã hội và kinh tế, từ các giáo xứ, các trung tâm tĩnh huấn hoặc các chương trình có tính cách xã hội cho các người nghèo và những người bất hạnh. Cùng với đại gia đình Phan-xi-cô, các giáo sĩ và tu sĩ Dòng tìm cách thích ứng với một xã hội luôn thay đổi trong khi vẫn trung thành với Phúc âm và dấu ấn của Thánh Phan-xi-cô.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.