Kinh nguyện hàng ngày, nói chuyện với nhau, chia sẻ đời sống Đức tin, làm việc nhà, ăn uống, giải trí, và giúp đỡ nhau là những hoạt động thường ngày trong đời sống của một cộng đồng giáo sĩ, tu sĩ Phan-xi-cô. Niềm vui, những khó khăn và những kinh nghiệm sống cộng đồng đều là nền tảng của cuộc sống khiêm tốn và cải hóa nội tâm, những nhân đức gìn giữ các hoạt động mục vụ của người giáo sĩ, tu sĩ Phan-xi-cô được trung thực.

Chung quy người giáo sĩ, tu sĩ Phan-xi-cô quyết sống trong một sứ mệnh huynh đệ gương mẫu để có thể giúp cho người khác nhìn thấy cơ hội được tạo dựng một liên kết ở những nơi chưa có sự liên kết, mang lại bình an ở những nơi con người còn nghi kỵ nhau hoặc phản nghịch với nhau, khẳng định được giá trị của một quan niệm đa văn hóa khác biệt, cùng chia xẻ vai trò lãnh đạo và tìm cách thể hiện tình yêu của Chúa Giê-su Ki-tô.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.