Tỉnh Dòng St. Barbara

Các vị lãnh đạo trong Tỉnh Dòng mang trách nhiệm hỗ trợ các giáo sĩ và tu sĩ trong các hoạt động tương trợ, các hoạt động trí thức, các hoạt động thiêng liêng và mục vụ, từ việc thâu nhận và huấn luyện các thành viên mới để săn sóc người già, người đau yếu bệnh tật và các giáo sĩ và tu sĩ đã về hưu. Các vị lãnh đạo còn có trách nhiệm chăm sóc mục vụ và các chương trình học vấn và huấn luyện của các tu sĩ và giáo sĩ, chương trình thiêng liệng, cũng như phối hợp với các giáo sĩ và tu sĩ địa phương trong việc quản trị các công tác mục vụ mà Tỉnh Dòng được giao phó.

Tỉnh Dòng hoạt động theo cách phân quyền với các vị lãnh đạo được bầu cử phối hợp với các cộng đồng nhỏ ở địa phương là nơi các hoạt động và các dịch vụ được thực hiện bằng cầu nguyện và tinh thần nâng đỡ nhau.

 

Giám Tỉnh: Đức Ông David Gaa, OFM
Phụ tá Giám Tỉnh: Cha Martín Ibarra, OFM
   
Cố Vấn Giám Tỉnh: Thày John Gutierrez, OFM
  Cha Anthony Garibaldi, OFM
  Cha Joe Schwab, OFM
  Cha Garrett Galvin, OFM
  Cha Bill Minkel, OFM
  Cha Dan Lackie, OFM
   
Thư ký Tỉnh Dòng: Cha Tom West, OFM
Quản Trị Điều Hành: Ông Stanley Raggio
Thủ Quỹ: Cha Mel Jurisich, OFM

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.