Bài Ca Tạo Vật

Bài Ca Tạo Vật là một bài hát ca tụng diễn tả lại cuộc hành trình của Thánh Phan-xi-cô đi theo Chúa qua các tạo vật huy hoàng. Đối với Thánh Phan-xi-cô, mọi tạo...

Tinh thần Franciscan

Đặt Chúa Ki-tô làm Trung tâm điểm Linh đạo của Dòng Phan-xi-cô là một linh đạo nhập thế và nhập thể; Thiên Chúa gần gũi với tạo vật chứ không ở xa “trên kia.”...