Đáp Ứng Việc Xâm Phạm Tình Dục trong Giáo Hội

Xã hội chúng ta đã trải qua một kinh nghiệm đau đớn về việc xâm phạm tình dục. Những đau khổ và dằn vặt do việc xâm phạm tình dục gây ra cho các nạn nhân, cho gia đình họ, và cho cả cộng đồng càng khổ gấp nhiều lần khi người xâm phạm là một giáo sĩ tu sĩ hay là một người có uy tín trong xã hội. Các giáo sĩ tu sĩ Dòng Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara rất quan tâm đến việc ngăn ngừa những vi phạm do các thành viên của Dòng gây ra. Nhưng dầu có cố gắng ngăn ngừa thế nào, trong trường hợp có vi phạm xảy ra Tỉnh Dòng sẵn sàng giải quyết bằng mọi cách để giảm thiểu những hậu quả nghiêm trọng đối với nạn nhân, đối với gia đình nạn nhân, và đối với cộng đoàn giáo xứ. Trong trường hợp xảy ra, Tỉnh Dòng sẽ đáp ứng nhanh chóng và với tất cả sự chân thành quan tâm để lo cho nạn nhân và gia đình.

Tình Dòng St. Barbara luôn nghiêm chỉnh giải quyết những cáo buộc về xâm phạm tình dục. Để đảm bảo việc đáp ứng mọi trường hợp một cách nhanh chóng, đầy đủ, và chân thành, Tỉnh Dòng đã thiết lập Văn phòng Mục vụ Liên Lạc. Người phụ trách Văn Phòng Liên Lạc là một người giáo dân và là một người chuyên nghiệp lắng nghe và đối thoại, tìm hiểu, và giúp đỡ, kể cả việc cung cấp cố vấn tâm lý thích hợp cho người bị xâm phạm do các giáo sĩ hoặc tu sĩ Dòng gây ra.

Qua Văn phòng Mục vụ Liên Lạc và với những người điều tra độc lập, Tỉnh Dòng sẽ tìm cách đáp ứng nhanh chóng để thẩm định và điều tra mọi tố cáo về xâm pham tình dục của giáo sĩ và tu sĩ của Dòng. Những giáo sĩ và tu sĩ đã xâm phạm tình dục trẻ em sẽ được gửi vào Chương trình Aftercare (Chăm sóc và Theo Dõi) của Tỉnh Dòng. Chương trình này, với mục đích tích cực ngăn ngừa vi phạm, sẽ cung ứng những phương cách trị liệu về tâm lý thích hợp với người vi phạm song song với việc theo dõi và kiểm soát suốt đời họ trong Dòng. Tuân theo các chỉ thị của Hội Đồng Giám mục Hoa kỳ qua Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh Thiếu niên, Tỉnh Dòng cũng đã thiết lập một Hội Đồng Duyệt Xét các vụ vi phạm. Hội Đồng hỗn hợp này gồm những người giáo dân và là những người chuyên môn có trách nhiệm cố vấn cho Giám Tỉnh trong các vấn đề liên hệ đến các vi phạm tình dục. Nếu Bạn hay người nào bạn biết nghĩ rằng một giáo sĩ hay tu sĩ đã vi phạm và vượt ra ngoài những khuôn khổ ấn định trong tập sách nhỏ dưới đây, chúng tôi xin Bạn thông báo ngay cho Giám Tỉnh Dòng hoặc Văn phòng Mục vụ Liên Lạc. Trường hơp của bạn sẽ được giải quyết một cách rất tế nhị và kín đáo. Sau đây là chi tiết liên lạc của Tỉnh Dòng và Văn phòng Mục vụ Liên Lạc.

Văn phòng Mục Vụ Liên Lạc

Văn phòng Tỉnh Dòng
1500 34th Avenue
Oakland CA 94601
(510) 536-3722

Văn phòng Mục Vụ Liên Lạc

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.